XXXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego "O Liść Dębu"

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM
im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

 

Organizatorzy:

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku

 

Regulamin

 

Cele konkursu:

– pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;

– konfrontowanie twórczości poetyckiej;

– promowanie młodych twórców.

 

Zasady

 

 • Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 20 września 2019 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach (zastrzeżenie dotyczy czasopism i magazynów papierowych oraz internetowych, natomiast dopuszczamy teksty publikowane na blogach i prywatnych stronach autorów). Teksty nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 • Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
 • Na konkurs należy nadesłać – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu – zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach.
 • Uczestnicy wysyłają prace na adres:

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09-402 Płock.

 • Nadsyłane teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Imię, nazwisko, adres autora, a także numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu wierszy.
 • Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie z godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku w celach promocyjnych konkursu.
 • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
 • Na kopercie z nadsyłanymi pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”.
 • Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy oraz nazwisk ich autorów w tomie pokonkursowym, prezentacji w prasie, radiu, telewizji, a także do nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) bez zgody autorów i honorarium.
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomie pokonkursowym.
 • Szczegółowe dane osobowe uczestników konkursu będą w posiadaniu organizatora tylko w okresie nadsyłania zestawów i prac jury, po czym zostaną usunięte.
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża jego rodzic/opiekun prawny). Uczestnik Konkursu jest ponadto zobowiązany dołączyć do pracy konkursowej zgodę na publikację utworów. Niewypełnienie lub złamanie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z zapisów Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Komisja.

 

Nagrody

 

 • Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
 • Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):

– Nagrody i wyróżnienia ogólne (w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – „Liść Dębu”) – Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku – Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem (nawiązujący do historii lub współczesności miasta).

– Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk (nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim).

 • Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału nagród.
 • Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2019 r.

-----------------------------------

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych:

/imię i nazwisko/……………………………………………………………………….………
telefon …………………………………… w bazie danych  prowadzonej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Kościuszki 6 w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu O Liść Dębu. Wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych (imię i nazwisko) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Fakt niepodania ww. danych skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

Ponadto wyrażam/nie wyrażam[1] zgodę/y na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Książnicę Płocką - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją działalności. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja, wystawy.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 6. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

……………

Data                                                                                                                       …………………………..

                                                                                                                                                 podpis

 

 

[1] Niepotrzebne skreślić

 

-----------------------------------------------------------------

 

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA:

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka /imię i nazwisko/………………………………………………………………………
telefon do rodziców………….….……………… w bazie danych  prowadzonej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Kościuszki 6 w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu O Liść Dębu. Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Fakt niepodania ww. danych skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

Ponadto wyrażam/nie wyrażam[1] zgodę/y na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Książnicę Płocką - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją działalności. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja, wystawy.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Książnica Płocka
im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 6.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

……………

Data                                                                                                                     …………………………..

                                                                                                                                              podpis

 

 

[1] Niepotrzebne skreślić