Zaproszenie do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza.

Asz21Grafika.jpg

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza.

   Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze  lat 20. i 30.  XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.

 

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. SZALOMA ASZA - KUTNO 2021
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Kutno
Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej; nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna; przywracanie pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku.


REGULAMIN
Konkurs na opowiadanie o tematyce dowolnej przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu,
wcześniej niepublikowaną, co dotyczy także Internetu, i nienagradzaną w innych konkursach.
(wymagania dot. maszynopisu: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1 lub 1,5)
Pracę należy przesłać w trzech egzemplarzach oraz w formie cyfrowej na płycie CD-R/ CD-RW jako
dokument tekstowy na adres organizatora:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie,
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.
Praca i płyta muszą być podpisane godłem. Należy do nich dołączyć kopertę opatrzoną tym
samym godłem, zawierającą wewnątrz informację z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem,
numerem telefonu, e-mailem oraz podpisaną klauzulą zgody i oświadczeniem o zapoznaniu się
z regulaminem.

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2021 roku – decyduje data stempla pocztowego.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora.
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne(łączna pula wynosi 10.000 zł). Ostateczny podział nagród zależy
od jurorów.
Istnieje możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych przez organizacje, instytucje
i osoby prywatne, w tym Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za pracę związaną z Kutnem.
Lista laureatów zostanie ogłoszona we wrześniu 2021 roku na stronie www.bibliokutno.pl.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2021 roku, podczas XII Festiwalu Szaloma Asza. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac w antologii pokonkursowej oraz
w prasie i na portalach internetowych.